Chứng nhận chất lượng


Miru được cấp chứng nhận tiêu chuẩn từ Tổng cục tiêu chuẩn đo lương chất lượng QUACERT.

- Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
- Chứng nhận An toàn thực phẩm ISO 22000:2018
- Chứng nhận HACCP
 

Liên hệ đặt nước tinh khiết Miru: 024 3525 8686